Atzinums - ECON_AD(2020)650729Atzinums
ECON_AD(2020)650729

ATZINUMS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Henrike Hahn

26.6.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: