OPINIA
Komisji Gospodarczej i Monetarnej
dla Komisji Rozwoju Regionalnego
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Henrike Hahn

26.6.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: