AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
destinat Comisiei pentru dezvoltare regională
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Raportor pentru aviz: Henrike Hahn

26.6.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: