Yttrande - ECON_AD(2020)650729Yttrande
ECON_AD(2020)650729

YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor
till utskottet för regional utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Föredragande av yttrande: Henrike Hahn

26.6.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: