Изменения - ECON_AM(2011)458626Изменения
ECON_AM(2011)458626

ИЗМЕНЕНИЯ
55 - 309
Проектодоклад
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
относно ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната
предложение за регламент
(COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: