Muudatusettepanekud - ECON_AM(2011)458626Muudatusettepanekud
ECON_AM(2011)458626

MUUDATUSETTEPANEKUD
55-309
Arvamuse projekt
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus eelarvejärelevalve tõhusa jõustamise kohta euroalal
Ettepanek võtta vastu määrus
(KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: