Grozījumi - ECON_AM(2011)458626Grozījumi
ECON_AM(2011)458626

GROZĪJUMI Nr.
55 - 309
Ziņojuma projekts
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
Efektīva budžeta uzraudzības īstenošana euro zonā
Regulas priekšlikums
(COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: