Poprawki - ECON_AM(2011)458626Poprawki
ECON_AM(2011)458626

POPRAWKI
55 - 309
Projekt sprawozdania
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
Skuteczne egzekwowanie nadzoru budżetowego w strefie euro
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: