Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ECON_AM(2011)458626Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ECON_AM(2011)458626

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
55 - 309
Návrh správy
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne
Návrh nariadenia
(KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: