Изменения - ECON_AM(2011)458764Изменения
ECON_AM(2011)458764

ИЗМЕНЕНИЯ
272 - 559
Проектодоклад
Corien Wortmann-Kool
(PE454.680v01-00)
предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики
Предложение за регламент - акт за изменение
(COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD))

15.2.2011

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: