Pozměňovací návrhy - ECON_AM(2011)458764Pozměňovací návrhy
ECON_AM(2011)458764

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
272 - 559
Návrh zprávy
Corien Wortmann-Kool
(PE454.680v01-00)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik
Návrh nařízení - pozměňující akt
(KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD))

15.2.2011

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: