Tarkistukset - ECON_AM(2011)458764Tarkistukset
ECON_AM(2011)458764

TARKISTUKSET
272 - 559
Mietintöluonnos
Corien Wortmann-Kool
(PE454.680v01-00)
ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta
Ehdotus asetukseksi - muutossäädös
(KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD))

15.2.2011

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: