Pakeitimai - ECON_AM(2011)458764Pakeitimai
ECON_AM(2011)458764

PAKEITIMAI
272 - 559
Pranešimo projektas
Corien Wortmann-Kool
(PE454.680v01-00)
pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
(COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD))

15.2.2011

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: