Grozījumi - ECON_AM(2011)458764Grozījumi
ECON_AM(2011)458764

GROZĪJUMI Nr.
272 - 559
Ziņojuma projekts
Corien Wortmann-Kool
(PE454.680v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu
Regulas priekšlikums - grozījumu akts
(COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD))

15.2.2011

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: