Τροπολογίες - ECON_AM(2013)504397Τροπολογίες
ECON_AM(2013)504397

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
65 - 367
Σχέδιο έκθεσης
Pervenche Berès
(PE502.113v01-00)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα
Πρόταση κανονισμού
(COM(2012)352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))

20.2.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: