Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ECON_AM(2013)504397Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ECON_AM(2013)504397

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
65 - 367
Návrh správy
Pervenche Berès
(PE502.113v01-00)
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty
Návrh nariadenia
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))

20.2.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: