Τροπολογίες - ECON_AM(2013)521623Τροπολογίες
ECON_AM(2013)521623

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
  66 - 229
  Σχέδιο έκθεσης
  Andreas Schwab
  (PE516.968v01-00)
  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Πρόταση οδηγίας
  (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

  8.11.2013

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: