Amandmani - ECON_AM(2013)521623Amandmani
ECON_AM(2013)521623

  AMANDMANI
  66 - 229
  Nacrt mišljenja
  Andreas Schwab
  (PE516.968v01-00)
  Određena pravila o postupcima za naknadu štete u okviru nacionalnog prava za kršenje odredbi prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije
  Prijedlog Direktive
  (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

  8.11.2013

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: