Grozījumi - ECON_AM(2013)521623Grozījumi
ECON_AM(2013)521623

  GROZĪJUMI Nr.
  66-229
  Ziņojuma projekts
  Andreas Schwab
  (PE516.968v01-00)
  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem
  Direktīvas priekšlikums
  (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

  8.11.2013

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: