Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ECON_AM(2013)521623Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ECON_AM(2013)521623

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
  66 - 229
  Návrh správy
  Andreas Schwab
  (PE516.968v01-00)
  o niektorých pravidlách upravujúcich žaloby podávané na základe vnútroštátneho práva s cieľom získať náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia predpisov členských štátov a Európskej únie na ochranu hospodárskej súťaže
  Návrh smernice
  (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

  8.11.2013

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: