Τροπολογίες - ECON_AM(2016)578642Τροπολογίες
ECON_AM(2016)578642

  Σχέδιο έκθεσης
  Theodor Dumitru Stolojan
  (PE575.121v01-00)
  σχετικά με την αξιολόγηση ΔΛΠ και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της EFRAG και του ΡΙΟΒ
  (2016/2006(INI))

  2.3.2016

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: