Ændringsforslag - ECON_AM(2016)582054Ændringsforslag
ECON_AM(2016)582054

ÆNDRINGSFORSLAG
135 - 347
Udkast til betænkning
Philippe De Backer
(PE578.833v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel
Forslag til forordning
(COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))

21.4.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: