Τροπολογίες - ECON_AM(2016)582054Τροπολογίες
ECON_AM(2016)582054

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
135 - 347
Σχέδιο έκθεσης
Philippe De Backer
(PE578.833v01-00)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση
Πρόταση κανονισμού
(COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))

21.4.2016

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: