Poprawki - ECON_AM(2016)582054Poprawki
ECON_AM(2016)582054

POPRAWKI
135 - 347
Projekt sprawozdania
Philippe De Backer
(PE578.833v01-00)
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))

21.4.2016

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: