Amendamente - ECON_AM(2016)582054Amendamente
ECON_AM(2016)582054

AMENDAMENTELE
135 - 347
Proiect de raport
Philippe De Backer
(PE578.833v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare
Propunere de regulament
(COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))

21.4.2016

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: