27.7.2016
ECON_AM(2016)587508
ИЗМЕНЕНИЯ
317 - 483
Проектодоклад
Паул Танг
(PE583.961v01-00)
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени и прозрачни секюритизации, а също така и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012
Предложение за регламент
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1316kWORD 1770k
Правна информация - Политика за поверителност