Изменения - ECON_AM(2018)616907Изменения
ECON_AM(2018)616907

ИЗМЕНЕНИЯ
508 - 583
Проект на доклад
Гунар Хьокмарк
(PE610.856v01-00)
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО
Предложение за директива
(COM(2016) 0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))

1.2.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: