Τροπολογίες - ECON_AM(2018)616907Τροπολογίες
ECON_AM(2018)616907

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
508 - 583
Σχέδιο έκθεσης
Gunnar Hökmark
(PE610.856v01-00)
Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ
Πρόταση οδηγίας
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))

1.2.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: