Grozījumi - ECON_AM(2018)616907Grozījumi
ECON_AM(2018)616907

GROZĪJUMI Nr.
508-583
Ziņojuma projekts
Gunnar Hökmark
(PE610.856v01-00)
Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja un grozījumi Direktīvā 98/26/EK, Direktīvā 2002/47/EK, Direktīvā 2012/30/ES, Direktīvā 2011/35/ES, Direktīvā 2005/56/EK, Direktīvā 2004/25/EK un Direktīvā 2007/36/EK
Direktīvas priekšlikums
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))

1.2.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: