Τροπολογίες - ECON_AM(2020)658929Τροπολογίες
ECON_AM(2020)658929

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
14 - 133
Σχέδιο έκθεσης
Markus Ferber
(PE657.375v01-00)
Τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19
Πρόταση κανονισμού
(COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD))

14.10.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: