Τροπολογίες - ECON_AM(2020)660110Τροπολογίες
ECON_AM(2020)660110

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
23 - 137
Σχέδιο έκθεσης
Ondřej Kovařík
(PE658.908v01-00)
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19
Πρόταση κανονισμού
(COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))

29.10.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: