Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ECON_AM(2020)660110Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ECON_AM(2020)660110

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
23 - 137
Návrh správy
Ondřej Kovařík
(PE658.908v01-00)
Zmena nariadenia (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
Návrh nariadenia
(COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))

29.10.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: