Τροπολογίες - ECON_AM(2021)697828Τροπολογίες
ECON_AM(2021)697828

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
  1 - 160
  Σχέδιο έκθεσης
  Olivier Chastel
  (PE662.096v01-00)
  Εφαρμογή της έκτης οδηγίας ΦΠΑ: τι χρειάζεται για να περιοριστεί η υστέρηση ΦΠΑ στην ΕΕ;
  (2020/2263(INI))

  21.10.2021

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: