PDF 187kWORD 309k

 

 

Hospodářský a měnový výbor

 

ECON(2020)0902_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 2. září 2020, 9:00–11:00 a 13:45–15:45

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

2. září 2020, 9:00–9:35

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Jmenování předsedy výboru pro dohled nad ústředními protistranami
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Zpravodajka:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         výměna názorů s vybraným kandidátem Klausem Löberem

2. září 2020, 9:40–10:15

4. Jmenování nezávislého člena výboru pro dohled nad ústředními protistranami

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Zpravodajka:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         výměna názorů s vybranou kandidátkou Nicolettou Giustoovou

2. září 2020, 10:20–10:55

5. Jmenování nezávislého člena výboru pro dohled nad ústředními protistranami

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Zpravodajka:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         výměna názorů s vybranou kandidátkou Froukelien Wendtovou

2. září 2020, 13:45–14:15

*** Hlasování ***

Přesný čas zahájení a ukončení hlasování o pozměňovacích návrzích oznámí předsedkyně.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování – ať už jsou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze účastní na dálku – budou hlasovat elektronickou poštou pomocí hlasovacích seznamů na tištěných hlasovacích lístcích.

6. Rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů ústředních protistran

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Spoluzpravodajové:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

7. Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON*

 

 

Stanoviska:

 

JURI*

 

         přijetí doporučení pro „včasné prohlášení, že nebude vznesena námitka “

8. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ústředním protistranám usazeným v třetích zemích

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         přijetí doporučení pro „včasné prohlášení, že nebude vznesena námitka “

9. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o kritéria, která by orgán ESMA měl vzít v úvahu, aby mohl rozhodnout, zda ústřední protistrana usazená v třetí zemi je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         přijetí doporučení pro „včasné prohlášení, že nebude vznesena námitka “

10. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o minimální prvky, jež má orgán ESMA posoudit při posuzování žádostí ústředních protistran z třetích zemí o srovnatelný soulad, a způsoby a podmínky tohoto posuzování

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         přijetí doporučení pro „včasné prohlášení, že nebude vznesena námitka “

*** Konec hlasování ***

2. září 2020, 14:15–15:45

11. Hospodářský dialog a výměna názorů s Olafem Scholzem, předsedou Rady ECOFIN a německým vicekancléřem a spolkovým ministrem financí

ECON/9/03644

12. Různé

13. Příští schůze

BUDG-ECON: pondělí 7. září 2020, 15:00 - 15:30 & 17:30 - 18:00

Poslední aktualizace: 1. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí