PDF 183kWORD 308k

 

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2020)0902_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2020. gada 2. septembrī, plkst. 9.00–11.00 un plkst. 13.45–15.45

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2020. gada 2. septembrī plkst. 9.00–9.35

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Centrālo darījumu partneru uzraudzības komitejas priekšsēdētāja iecelšana
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Referente:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar izraudzīto kandidātu Klaus Löber

2020. gada 2. septembrī plkst. 9.40–10.15

4. Neatkarīga centrālo darījumu partneru uzraudzības komitejas locekļa iecelšana

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Referente:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar izraudzīto kandidāti Nicoletta Giusto

2020. gada 2. septembrī plkst. 10.20–10.55

5. Neatkarīga centrālo darījumu partneru uzraudzības komitejas locekļa iecelšana

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Referente:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar izraudzīto kandidāti Froukelien Wendt

2020. gada 2. septembrī plkst. 13.45–14.15

*** Balsošanas laiks ***

Priekšsēdētājs paziņos precīzu balsošanas par grozījumiem sākuma un beigu laiku.

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, — gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti — balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas balsošanas zīmes-balsošanas sarakstus

6. Centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Līdzreferenti:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

7. Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON*

 

 

Atzinumi:

 

JURI*

 

         “Agrīnās iebildumu necelšanas” ieteikuma pieņemšana

8. Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz maksām, kuras Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iekasē no centrālajiem darījumu partneriem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         “Agrīnās iebildumu necelšanas” ieteikuma pieņemšana

9. Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz kritērijiem, kas EVTI būtu jāņem vērā, lai noteiktu, vai centrālais darījumu partneris, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         “Agrīnās iebildumu necelšanas” ieteikuma pieņemšana

10. Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz obligātajiem elementiem, kuri EVTI jāvērtē, novērtējot trešo valstu CCP pieprasījumus apstiprināt salīdzināmu atbilstību, un attiecībā uz minētā novērtējuma veikšanas kārtību un nosacījumiem

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         “Agrīnās iebildumu necelšanas” ieteikuma pieņemšana

*** Balsošanas beigas ***

2020. gada 2. septembrī plkst. 14.15–15.45

11. Dialogs par ekonomikas jautājumiem un viedokļu apmaiņa ar ECOFIN priekšsēdētāju un Vācijas federālo finanšu ministru un vicekancleru Olaf Scholz

ECON/9/03644

12. Dažādi jautājumi

13. Nākamās sanāksmes

BUDG-ECON: pirmdien, 2020. gada 7. septembrī, plkst. 15:00 - 15:30 un plkst. 17:30 - 18:00

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika