PDF 186kWORD 308k

 

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

 

ECON(2020)0902_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 2 września 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 13.45 – 15.45

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

2 września 2020 r., w godz. 9.00 – 9.35

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Mianowanie przewodniczącego komitetu nadzorczego ds. CCP
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Sprawozdawczyni:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Wymiana poglądów z wybranym kandydatem – Klausem Löberem

2 września 2020 r., w godz. 9.40 – 10.15

4. Mianowanie niezależnego członka komitetu nadzorczego ds. CCP

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Sprawozdawczyni:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Wymiana poglądów z wybraną kandydatką – Nicolettą Giusto

2 września 2020 r., w godz. 10.20 – 10.55

5. Mianowanie niezależnego członka komitetu nadzorczego ds. CCP

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Sprawozdawczyni:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Wymiana poglądów z wybraną kandydatką – Froukelien Wendt

2 września 2020 r., w godz. 13.45 – 14.15

*** Głosowanie ***

Przewodnicząca ogłosi dokładną godzinę otwarcia i zamknięcia głosowania nad poprawkami.

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej i korzystać z wydrukowanych papierowych list do głosowania.

6. Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Współsprawozdawcy:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

7. Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON*

 

 

Opiniodawcza:

 

JURI*

 

         Przyjęcie zalecenia w sprawie wczesnego oświadczenia o braku sprzeciwu

8. Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Przyjęcie zalecenia w sprawie wczesnego oświadczenia o braku sprzeciwu

9. Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do kryteriów, które ESMA powinien brać pod uwagę w celu ustalenia, czy kontrahent centralny z siedzibą w państwie trzecim ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Przyjęcie zalecenia w sprawie wczesnego oświadczenia o braku sprzeciwu

10. Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do minimum elementów, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosków CCP z państw trzecich w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów, oraz w odniesieniu do sposobów i warunków przeprowadzenia tej oceny

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Przyjęcie zalecenia w sprawie wczesnego oświadczenia o braku sprzeciwu

*** Koniec głosowania ***

2 września 2020 r., w godz. 14.15 – 15.45

11. Dialog gospodarczy oraz wymiana poglądów z przewodniczącym Rady ECOFIN, federalnym ministrem finansów i wicekanclerzem Niemiec Olafem Scholzem

ECON/9/03644

12. Sprawy różne

13. Następne posiedzenia

BUDG-ECON: poniedziałek 7 września 2020 r. w godz 15.00 – 15.30 oraz 17.30 – 18.00

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności