Návrh správy - ECON_PR(2011)466970Návrh správy
ECON_PR(2011)466970

NÁVRH SPRÁVY
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy
(KOM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Burkhard Balz

27.7.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: