Проектодоклад - ECON_PR(2012)497897Проектодоклад
ECON_PR(2012)497897

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/EО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕО и на Регламент (EС) № 1093/2010
(COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Gunnar Hökmark

11.10.2012

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: