Σχέδιο έκθεσης - ECON_PR(2014)529882Σχέδιο έκθεσης
ECON_PR(2014)529882

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση)
(05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD))
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Peter Simon

6.3.2014

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: