Návrh správy - ECON_PR(2014)529882Návrh správy
ECON_PR(2014)529882

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA
k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie)
(05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Peter Simon

6.3.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: