Проектодоклад - ECON_PR(2017)610856Проектодоклад
ECON_PR(2017)610856

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Гунар Хьокмарк

27.9.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: