Raporti projekt - ECON_PR(2017)610856Raporti projekt
ECON_PR(2017)610856

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiive 98/26/EÜ, 2002/47/EÜ, 2012/30/EL, 2011/35/EL, 2005/56/EÜ, 2004/25/EÜ ja 2007/36/EÜ
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: