Nacrt izvješća - ECON_PR(2017)610856Nacrt izvješća
ECON_PR(2017)610856

NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni Direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/EZ
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: