Pranešimo projektas - ECON_PR(2017)610856Pranešimo projektas
ECON_PR(2017)610856

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: