Ziņojuma projekts - ECON_PR(2017)610856Ziņojuma projekts
ECON_PR(2017)610856

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: