Projekt sprawozdania - ECON_PR(2017)610856Projekt sprawozdania
ECON_PR(2017)610856

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmieniającej dyrektywę 98/26/WE, dyrektywę 2002/47/WE, dyrektywę 2012/30/UE, dyrektywę 2011/35/UE, dyrektywę 2005/56/WE, dyrektywę 2004/25/WE oraz dyrektywę 2007/36/WE
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: