Förslag till betänkande - ECON_PR(2017)610856Förslag till betänkande
ECON_PR(2017)610856

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: