Σχέδιο έκθεσης - ECON_PR(2019)641227Σχέδιο έκθεσης
ECON_PR(2019)641227

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
(2019/2131(INI))
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Stéphanie Yon-Courtin

6.2.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: