15.10.2019
ECON_PR(2019)641419
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz pasākumiem administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu
(COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referente: Lídia Pereira

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 189kWORD 71k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika