Pranešimo projektas - ECON_PR(2021)700638Pranešimo projektas
ECON_PR(2021)700638

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos žaliųjų obligacijų
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Paul Tang

30.11.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: